Aktualności

Nabór wniosków o dotację m. st. Warszawy na prace przy zabytkach

Trwa nabór wniosków o dotację m. st. Warszawy na prace przy zabytkach.  

Informacja dla interesantów – nieczynna siedziba w dniu 14 sierpnia 2020r. (piątek)

Szanowni Państwo, Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników ZGN Wawer, wyznacza się dzień 14 sierpnia 2020r. (piątek) dniem wolnym od pracy, ze względu na przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r. święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  

Sprawozdanie z działalności ZGN Wawer za rok 2019r.

Dyrektor ZGN Wawer przedstawia sprawozdanie z działalności ZGN Wawer za rok 2019 stanowiące załącznik do Uchwały Rady Dzielnicy Wawer nr 82/XX/2020 z dnia 27 maja 2020r. Uchwała nr82_XX_2020 Sprawozdanie z działalności ZGN Wawer za rok 2019  

Informacja dla interesantów – nieczynna siedziba w dniu 12 czerwca 2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy nr 7/2020 z dnia 2 czerwca 2020r. wyznacza się dzień 12 czerwca 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników ZGN Wawer – w zamian pracownicy ZGN Wawer pracują w sobotę 20 czerwca 2020r.

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW – NOWE ZASADY WIZYT W SIEDZIBIE ZGN WAWER

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW   Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne w Polsce oraz mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, jak również naszych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Zakładzie do spraw absolutnie koniecznych. Na podstawie § 12 pkt. 4 w związku z pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzam następujące ograniczenia: Wszelkie sprawy wymagające wizyty w siedzibie ZGN Wawer będą odbywały się w następującym rygorze sanitarnym: Interesanci będą przyjmowaniu pojedynczo w wydzielonym pomieszczeniu wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i godziny. Wchodząc do siedziby ZGN Wawer należy zdezynfekować ręce. Interesanci muszą mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz posiadać własny długopis. Po zakończeniu spotkania z interesantem pomieszczenie poddane będzie dezynfekcji i minimum 30 min. wietrzeniu. Zabrania się przyjmowania interesantów w siedzibie ZGN Wawer poza wyznaczonym miejscem.   Jednoczenie zachęcam wszystkich Państwa do załatwiania wszelkich spraw on‑line, telefonicznie lub za pomocą poniższych środków komunikacji: Telefon – 22 277 35 00 Email – wawer.zgn@um.warszawa.pl SMS – nr: 512-828-550 * WhatsApp – nr: 512-828-550 * e-PUAP – /ZGNWawer/SkrytkaESP (*) Numer telefonu komórkowego podany powyżej służy jedynie do kontaktu SMS i WhatsApp. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (22) 277-35-00. Przy wybraniu kontaktu poprzez SMS lub WhatsApp prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania składającego wniosek. Nasze biuro w siedzibie ZGN Wawer od 16 marca 2020r. do odwołania będzie otwarte dla interesantów w godzinach 10.00-14.00.   Pracownicy ZGN są dalej do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo na dotychczasowych zasadach w godzinach 7.00-15.00.    Warszawa, dnia 25.05.2020 Dyrektor ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Piotr Stefański

Brak możliwości odroczenia płatności za lokal mieszkalny

            Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer informuje, że obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości „odroczenia” płatności z tytułu opłat bieżących za zajmowany lokal mieszkalny z zasobu m.st. Warszawy, z powodu obecnej sytuacji wynikającej ze stanu trwającej epidemii i spowodowanych nią ograniczeń powodujących utratę źródeł utrzymania gospodarstw domowych.   Informujemy, że najemca, który ma obecnie trudności z terminową zapłatą bieżących opłat za lokal może skorzystać z ulgi w spłacie należności na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały nr 2643/2010 oznacza to, że najemca może wystąpić z wnioskiem o odroczenie płatności, zaraz następnego dnia po tym, gdy należność staje się wymagalna. Nie ma w tej chwili innej ścieżki prawnej – co oznacza, że taka sytuacja musi być powtarzana co miesiąc.      

Restrukturyzacja – nowa uchwała

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer informuje, że w związku z obecną sytuacją wynikającą ze stanu trwającej epidemii, w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr XXIX/842/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.   Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających terminowe płacenie należności, lokatorzy, którzy już zawarli umowy o restrukturyzację zadłużenia będą mieli możliwość pozostania w programie pod warunkiem, że w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii strony ustalą nowe terminy płatności zarówno zaległych należności z tytułu opłat bieżących jak i z tytułu spłaty zadłużenia. Ponadto dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o restrukturyzację został wydłużony termin na jego złożenie do dnia 29 czerwca 2021 r.   W załączeniu – wniosek o restrukturyzację zadłużenia. Pobierz Osoba do kontaktu: Anna Malowaniec, (22) 277 35 42, email: amalowaniec@um.warszawa.pl                                                          

Warszawa wspiera ofiary przemocy domowej mimo epidemii

Zdajemy sobie sprawę, że epidemia nie zakończyła zjawiska przemocy domowej. Co więcej, konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny. Stolica nieprzerwanie świadczy pomoc ofiarom przemocy. Trudną sytuację potwierdzają organizacje i stowarzyszenia, działające na rzecz praw kobiet i osób doświadczających przemocy domowej. Zauważalnie wzrosła liczba zgłoszeń telefonicznych i mailowych od osób potrzebujących pomocy. Tylko jedna z organizacji, Centrum Praw Kobiet, odnotowała blisko 50 proc. więcej połączeń telefonicznych na numer interwencyjny i około 20 proc. więcej zgłoszeń mailowych. – W ostatnich latach szereg kampanii podniosło poziom świadomości społecznej na temat problemu przemocy domowej. Mam nadzieję, że także w tym trudnym czasie zaprocentuje to większą wrażliwością na losy drugiego człowieka i reagowaniem w sytuacjach, gdy innej osobie „za ścianą” dzieje się krzywda – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Gdzie szukać pomocy Na uruchomionej w 2019 roku miejskiej stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa można znaleźć aktualne informacje o funkcjonowaniu instytucji pomocowych: numerach telefonów zaufania, bezpłatnej pomocy prawnej, wsparciu psychologicznym, miejscach pomocy w najbliższej okolicy. W związku z epidemią koronawirusa, placówki funkcjonują z zachowaniem odpowiednich procedur sanitarnych. Wsparcie organizacji pozarządowych Wszystkie NGO, które w ramach umów z miastem realizują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, otrzymały rekomendacje, aby zawiesić do odwołania spotkania, zajęcia grupowe oraz szkolenia. Organizacje pozarządowe udzielają konsultacji przez telefon oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Informacje, dotyczące oferty pomocowej realizowanej przez NGO, dostępne są na stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa. Działalność Ośrodków Pomocy Społecznej Pracownicy socjalni, asystenci rodzin czy psychologowie z warszawskich ośrodków pomocy społecznej monitorują sytuację członków rodzin, w których dochodziło do przemocy, np. kontaktując się z nimi telefonicznie. Ponadto, OPS zapewniają dyżury specjalistów oraz konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy domowej. Przedstawiciele podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”, wymieniają się telefonicznie informacjami, a w szczególnych przypadkach spotykają się w tym celu osobiście, z zachowaniem niezbędnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Miejsca schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Obecnie możliwe są przyjęcia do: – Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (WOIK), ul. 6 Sierpnia 1/5, tel. 514 202 619 (czynny całodobowo) W związku z epidemią WOIK wprowadził specjalną procedurę przeciwdziałania koronawirusowi, która dotyczy pracowników ośrodka i osób, korzystających z usług jednostki. Osoby te są na bieżąco informowane o zaleceniach, a opuszczanie hostelu jest ograniczone wyłącznie do załatwienia spraw życiowych (np. zakup żywności, wyjście i powrót z pracy). – Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW), adres utajniony, tel. 22 828 38 26, telefon interwencyjny: 600 07 07 – 17 (czynny całodobowo). Placówka prowadzona jest przez organizację pozarządową Fundację Centrum Praw Kobiet. W ośrodku odbywają się przyjęcia interwencyjne – w takim przypadku nowo przyjęte podopieczne są objęte 14-dniową kwarantanną w wydzielonych odrębnych pomieszczeniach placówki. Uzyskanie schronienia możliwe jest również w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”, ul. Chlubna 9A/9D, tel. 604 930 292 (czynny całodobowo). Jednostka w dalszym ciągu przyjmuje nowe osoby. Placówka wdrożyła procedurę postępowania, związaną z zagrożeniem koronawirusem. Ponadto, osoby przyjmowane do ośrodka, muszą uzupełnić ankietę, dotyczącą m.in. stanu zdrowia i kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem.  

KORONAWIRUS – Aktualne zasady i ograniczenia

Aktualne zasady i ograniczenia Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Przemieszczać się możesz w przypadku: dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością), wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu), załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi). Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r. Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach. Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach: dojazdu do i z pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże. Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich. KOMUNIKACJA PUBLICZNA Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym. Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym. Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r. Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi. Wyłączone są: zakłady pracy. Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak: stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących. Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r. GALERIE HANDLOWE Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych. Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże: spożywcza, kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania), artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, artykułów remontowo-budowlanych, prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw. Obowiązuje do: do odwołania. Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie Na czym polega? Sklepy i punkty usługowe Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów. Godziny dla seniorów W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. Targi Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów. Placówki pocztowe Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu. Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę. Obowiązuje od: 1 kwietnia UROCZYSTOŚCI RELGIJNE Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy). Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r. Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. GRANICE POLSKI Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie: obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, osoby, które posiadają Kartę Polaka, dyplomaci, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW – ZAMKNIĘCIE SIEDZIBY ZGN WAWER

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW Realizując postanowienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostają wprowadzone tymczasowe zasady organizacji pracy w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, w szczególności w zakresie kontaktu z interesantami. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, jak również naszych pracowników, od dnia 17 marca 2020r., Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.  Jednoczenie zachęcam Państwa do załatwienia wszystkich spraw online, telefonicznie lub za pomocą poniższych środków komunikacji: Telefon – 22 277 35 00 Email – wawer.zgn@um.warszawa.pl SMS – nr: 512-828-550 * WhatsApp – nr: 512-828-550 * e-PUAP – /ZGNWawer/SkrytkaESP (*)nr telefonu służy jedynie do kontaktu SMS i WhatsApp   Zachowane są dni i godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora ZGN Wawer – środa godzina 12.00 – 14.00. Wizyty, po uprzednim telefonicznym umówieniu, będą odbywać się na zasadzie telekonferencji.   Proszę o wyrozumiałość i zrozumienie w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach.   Dyrektor ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Piotr Stefański