Aktualności

Informacja dla interesantów – nieczynna siedziba w dniu 24 grudnia 2020r. (Wigilia)

Szanowni Państwo, Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników ZGN Wawer, wyznacza się dzień 24 grudnia 2020r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy, ze względu na przypadające w sobotę 26 grudnia 2020r. Święto Bożego Narodzenia. 

Nowa stawka czynszu w mieszkaniach komunalnych

Od 1 marca 2021 roku będą obowiązywać nowe stawki czynszu w mieszkaniach komunalnych. Warszawska stawka bazowa wyniesie 8,94 zł za 1 m2 miesięcznie. W związku ze zmianą stawki bazowej czynszu (obowiązującej w strefie miejskiej) w mieszkaniach komunalnych zmieni się stawka dla strefy peryferyjnej – 8,05 zł/m² oraz strefy centralnej – 9,83 zł/m². Nieznacznie zmieni się również czynsz dla lokali z najmem socjalnym z kwoty 1,60 zł/m² na 1,76 zł/m2.   5x zmieniony czynsz przez pokolenie Przez 21 lat tzw. stawka bazowa czynszu za 1 m² w mieszkaniach komunalnych zmieniła się 5 razy. Od 1999 roku wynosiła 2,49 zł i w tej wysokości obowiązywała aż przez 10 lat. W tym czasie Warszawą rządziło 7 prezydentów. Kolejna zmiana stawki czynszu nastąpiła w 2009 roku do wysokości 6 zł/m². W czasie, gdy w stolicy wybudowano centralny odcinek II linii metra, stawka czynszu w mieszkaniach komunalnych pozostała bez zmian. W 2014 roku została zmieniona i od tego czasu wynosiła 7,39 zł aż przez 6 lat, do maja 2020 roku. W tym roku obowiązuje stawka bazowa na poziomie 8,13 zł/m². Od marca przyszłego roku wyniesie 8,94 zł/m². Stolica jednym z tańszych miast w Polsce Warszawa jest jednym z tańszych miast w Polsce. Prawo zezwala na zastosowanie 3 proc. wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w skali roku. Obecnie możliwa do zastosowania stawka wg tego wskaźnika, ustalana przez wojewodę, to 17,99 zł m². W Warszawie nawet połowa tej kwoty nie będzie w 2021 roku stawką bazową czynszu. Odmienne podejście reprezentuje Kraków, który dąży do uzyskania czynszu na poziomie maksymalnego wskaźnika wartości odtworzeniowej (w przypadku stolicy Małopolski jest to 12,52 zł m²). Stolica w porównaniu do innych miast w Polsce ma niższe stawki czynszu. W Krakowie jest to nawet 12,52 zł/m², w Gdańsku 12 zł/m², w Poznaniu 11,45 zł/m², w Bydgoszczy 10,80 zł/m², w Zielonej Górze – 9,50 zł/m² czy w Łodzi 9 zł/m². Dopiero za tymi miastami plasuje się Warszawa z przyszłą stawką czynszu 8,94 zł/m2. Na poziomie porównywalnym z Warszawą znajduje się Wrocław (8,90 zł/m2). Program osłonowy Gospodarstwa domowe, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, mogą uzyskać różne formy pomocy, które wpływają na obniżkę czynszu w mieszkaniach komunalnych: dodatek mieszkaniowy może stanowić aż 70 proc. kwoty wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu, indywidualna dochodowa obniżka czynszu, która może wynieść do 80 proc. wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu (jest przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr LIX/1535/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018–2022). W przypadku zadłużenia lokalu mieszkalnego można wystąpić o restrukturyzację spłat lub o odroczenie płatności. Miejskie ZGN dopuszczają też możliwość wystąpienia o aneksowanie umowy najmu lokalu w części dotyczącej terminu płatności czynszu, co pozwoli na jego synchronizację z terminem otrzymywania wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłku. Czynsze pokrywają 1/3 kosztów Dochody z najmu lokali mieszkalnych pokrywają jedynie 1/3 wydatków ponoszonych na utrzymanie miejskich zasobów mieszkaniowych. Reszta kwoty pokrywana jest z najmu lokali użytkowych i budżetu miasta. Utrzymanie mieszkań komunalnych to nie jedyne działania miasta w zakresie budownictwa społecznego. W latach 2018-2020 r. oddaliśmy do użytkowania 673 mieszkania, w tym: 171 mieszkań komunalnych i 502 mieszkania w systemie TBS.  Do stycznia 2021 r. planujemy oddać do użytkowania kolejnych 156 mieszkań komunalnych. W latach 2018-2020 zostało przygotowanych do realizacji kolejnych 647 mieszkań oraz wytypowano do przygotowania na następne lata 498 mieszkań. Łącznie daje to liczbę 1 145, w tym: 379 mieszkań komunalnych i 766 mieszkań w systemie TBS. W tym czasie wykonano również kompleksowe modernizacje 23 budynków mieszkalnych z 370 lokalami. Trwają prace modernizacyjne 21 budynków z 350 lokalami (planowane jest zakończenie prac w kolejnych 4 budynkach z 85 lokalami.) Doposażono w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z sieci ciepłowniczej 1916 lokali. Na przyłącze czeka kolejnych 348 lokali, a realizowane są prace instalacyjne w 293 lokalach. Utrzymujemy wysoki poziom remontowanych lokali, co pozwala na realizację potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na mieszkanie z zasobu miasta. Staramy się, aby średnio remontować nie mniej niż 2000 lokali rocznie. W latach 2018-2020 na remonty pustych lokali przeznaczono środki w wysokości 150 mln zł. W związku ze zmianą stawek czynszu dochody miasta z tego tytułu w 2021 roku wzrosną o około 15 mln zł.

CZAD – cichy zabójca. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Sezon grzewczy 2020-2021 – 1 października 2020 – 31 marca 2021 W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Główne przekazy tegorocznej kampanii  Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy. Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz! W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii. Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych. Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest: bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć. Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla? Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z: nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe. PRZYPOMINAMY! Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem), dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). RADZIMY! Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację. Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej. Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami pod adresem : https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2020-2021

Ogłoszenia dot. zamówień publicznych

Aktualne ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych znajdziecie Państwo również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZGN Wawer pod adresem zgnwawer.bip.um.warszawa.pl – zakładka Zamówienia Publiczne.

Nabór wniosków o dotację m. st. Warszawy na prace przy zabytkach

Trwa nabór wniosków o dotację m. st. Warszawy na prace przy zabytkach.  

Informacja dla interesantów – nieczynna siedziba w dniu 14 sierpnia 2020r. (piątek)

Szanowni Państwo, Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników ZGN Wawer, wyznacza się dzień 14 sierpnia 2020r. (piątek) dniem wolnym od pracy, ze względu na przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r. święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  

Sprawozdanie z działalności ZGN Wawer za rok 2019r.

Dyrektor ZGN Wawer przedstawia sprawozdanie z działalności ZGN Wawer za rok 2019 stanowiące załącznik do Uchwały Rady Dzielnicy Wawer nr 82/XX/2020 z dnia 27 maja 2020r. Uchwała nr82_XX_2020 Sprawozdanie z działalności ZGN Wawer za rok 2019  

Informacja dla interesantów – nieczynna siedziba w dniu 12 czerwca 2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy nr 7/2020 z dnia 2 czerwca 2020r. wyznacza się dzień 12 czerwca 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników ZGN Wawer – w zamian pracownicy ZGN Wawer pracują w sobotę 20 czerwca 2020r.

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW – NOWE ZASADY WIZYT W SIEDZIBIE ZGN WAWER

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW   Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne w Polsce oraz mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, jak również naszych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Zakładzie do spraw absolutnie koniecznych. Na podstawie § 12 pkt. 4 w związku z pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzam następujące ograniczenia: Wszelkie sprawy wymagające wizyty w siedzibie ZGN Wawer będą odbywały się w następującym rygorze sanitarnym: Interesanci będą przyjmowaniu pojedynczo w wydzielonym pomieszczeniu wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i godziny. Wchodząc do siedziby ZGN Wawer należy zdezynfekować ręce. Interesanci muszą mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz posiadać własny długopis. Po zakończeniu spotkania z interesantem pomieszczenie poddane będzie dezynfekcji i minimum 30 min. wietrzeniu. Zabrania się przyjmowania interesantów w siedzibie ZGN Wawer poza wyznaczonym miejscem.   Jednoczenie zachęcam wszystkich Państwa do załatwiania wszelkich spraw on‑line, telefonicznie lub za pomocą poniższych środków komunikacji: Telefon – 22 277 35 00 Email – wawer.zgn@um.warszawa.pl SMS – nr: 512-828-550 * WhatsApp – nr: 512-828-550 * e-PUAP – /ZGNWawer/SkrytkaESP (*) Numer telefonu komórkowego podany powyżej służy jedynie do kontaktu SMS i WhatsApp. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (22) 277-35-00. Przy wybraniu kontaktu poprzez SMS lub WhatsApp prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania składającego wniosek. Nasze biuro w siedzibie ZGN Wawer od 16 marca 2020r. do odwołania będzie otwarte dla interesantów w godzinach 10.00-14.00.   Pracownicy ZGN są dalej do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo na dotychczasowych zasadach w godzinach 7.00-15.00.    Warszawa, dnia 25.05.2020 Dyrektor ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Piotr Stefański

Brak możliwości odroczenia płatności za lokal mieszkalny

            Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer informuje, że obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości „odroczenia” płatności z tytułu opłat bieżących za zajmowany lokal mieszkalny z zasobu m.st. Warszawy, z powodu obecnej sytuacji wynikającej ze stanu trwającej epidemii i spowodowanych nią ograniczeń powodujących utratę źródeł utrzymania gospodarstw domowych.   Informujemy, że najemca, który ma obecnie trudności z terminową zapłatą bieżących opłat za lokal może skorzystać z ulgi w spłacie należności na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały nr 2643/2010 oznacza to, że najemca może wystąpić z wnioskiem o odroczenie płatności, zaraz następnego dnia po tym, gdy należność staje się wymagalna. Nie ma w tej chwili innej ścieżki prawnej – co oznacza, że taka sytuacja musi być powtarzana co miesiąc.