ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny – komu przysługuje

Postawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
2. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r, poz. 984).
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, która:

ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966),
jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego jest ogłaszana w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego została ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Gospodarki z

dnia 28 listopada 2013 r. ( M.P. z 2013 r. poz. 963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. i wynosi:

a)prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;

b)składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;

c)składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Wypłata

dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego we wniosku będzie realizowana w następujący sposób:- przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy – odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,
- przelew na rachunek bankowy osoby fizycznej wskazanej przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej – wówczas osoba ta winna złożyć oświadczenie,
- przelew na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego – wówczas odbiorca wrażliwy energii elektrycznej winien załączyć kopię faktury z przedsiębiorstwa energetycznego
- wypłata w kasie Urzędu.
Uwaga

Uchylenie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego spowoduje również wszczęcie procedury uchylenia decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, gdyż dotychczasowy beneficjent pomocy nie

będzie już dłużej odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dodatku energetycznego wstrzymuje wykonanie decyzji – wypłatę tego dodatku – zgodnie z treścią art. 130 § 2 KPA.

Pliki do pobrania

Druki wniosku o przyznanie dodatku energetycznego do pobrania tutaj
Druk oświadczenia do pobrania tutaj
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340