ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Dodatek mieszkaniowy

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817).

BARDZO WAŻNE ! ! !

Dodatek mieszkaniowy nie wyklucza możliwości ubiegania się o obniżkę z tytułu niskich dochodów.

Dodatek mieszkaniowy jest to dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania i jest wypłacany przez gminę. Przyznaje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku i inne niezbędne dokumenty Wydziale Zasobów Lokalowych w dzielnicy Wawer z siedzibą przy ulicy Żegańskiej 1 .

Druki wniosku są do pobrania w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 lub w Wydziale Obsługi Mieszkańca w dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Wypełnione druki i załączniki należy złożyć w Wydziale Zasobów Lokalowych w dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1.

DOKUMENTY:

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub oświadczenie złożone w obecności pracownika. Wszystkie pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym muszą udokumentować uzyskiwane dochody – bądź w przypadku braku dochodów- złożyć stosowne oświadczenie na odpowiednim druku.

Aneks czynszowy (wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc – oryginał do wglądu).

Dokument dotyczący powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku

Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005 rokiem dodatkowy dokument dotyczący poruszania się na wózku inwalidzkim lub uprawnienia do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Ostatnia faktura za energię elektryczną – dla lokali nie wyposażonych w centralne ogrzewanie, centralną ciepłą wodę lub instalację gazu przewodowego.

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
W przypadku emerytur i rent nie występują koszty uzyskania przychodu.
Przy wypełnianiu wniosku należy wpisać kwotę zatytułowaną na odcinku jako „Dochód”, bądź kwotę z decyzji ZUS o waloryzacji zatytułowaną „podstawa opodatkowania”.
Jakie wydatki bierze się pod uwagę przy obliczaniu dodatku:

Gdy jesteś najemcą lub podnajemcą – czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Gdy masz lokatorskie lub własnościowe prawo do mieszkania spółdzielczego lub jesteś najemcą mieszkania spółdzielczego – opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów (z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów).

Gdy masz mieszkanie na własność – opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów).

Gdy jesteś właścicielem domu jednorodzinnego – opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych. Te same zasady dotyczą osób używających mieszkań w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność.

Gdy zajmujesz mieszkanie, nie mając tytułu prawnego – odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych (z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów).

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a) tytuł prawny do lokalu
Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

Członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
Osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.)

b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu
Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1750,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1250,00 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

c) odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu:
Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Liczba członków gospodarstwa domowego Powierzchnia normatywna [w m²] Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej [w m²] Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. [w m²]
1 osoba 35 45,50 52,50
2 osoby 40 52,00 60,00
3 osoby 45 58,50 67,50
4 osoby 55 71,50 82,50
5 osób 65 84,50 97,50
6 osób 70 91,00 105,00

Uwaga: Od dnia 01.03.2017 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1000 zł.

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

W przypadku gospodarstw domowych dwuosobowych lub większych normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI NORMATYWNEJ. Osoba niepełnosprawna może uzyskać zwiększenie powierzchni normatywnej o 15 m2. W tym celu należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności i dokument potwierdzający konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim lub uprawniający do zamieszkania w oddzielnym pokoju. Orzeczenia o niepełnosprawności oraz prawie do zamieszkania w oddzielnym pokoju wydaje Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie przy ul. Gen. W. Andersa 5.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku Jest on wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal. Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest dopłacać różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem.

W miesiącu kończącym wypłatę dodatku wnioskodawca ma prawo wystąpić ponownie o dodatek mieszkaniowy spełniając powyższe warunki. Decyzję w sprawie dodatku mieszkaniowego powinniśmy otrzymać w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Jeśli się z nią nie zgadzamy możemy wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Wniesienie odwołania nie powoduje wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego.

U W A G A !

Jeżeli w okresie na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy zmienią się dane zawarte we wniosku lub deklaracji, nie mają one wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, gdy zarządca budynku mieszkalnego poinformuje organ wydający decyzję o bieżących zaległościach w ponoszeniu opłat mieszkaniowych w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy może nie być przyznany, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wystąpi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.

Wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego następuje w przypadku:

Zmiany miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego, zgonu osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego, braku wpłaty uzupełniającej do pełnej należności za zajmowany lokal, w ciągu trzech miesięcy od daty wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Osoba, w stosunku do której wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może wystąpić o ponowne jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji. Wystąpienie w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może złożyć:

- zarządca budynku mieszkalnego,
- osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
- członek rodziny zmarłego.

PLIK DO POBRANIAWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340