ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ZARZĄDZENIE NR 5682/2014r.

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia „Pilotażowego Programu Nabywania i Dzierżawy Działek

przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem m.st. Warszawy”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594, poz. 645, poz.1318), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Pilotażowy Program Nabywania i Dzierżawy Działek przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem m.st. Warszawy”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządom Dzielnic m.st. Warszawy, Dyrektorom Biur Urzędu m.st. Warszawy, kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

§ 3. 1.Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania ze strony www.bip.warszawa.pl tutaj

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340