ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Ogłoszenia - Konkursy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer informuje, że w dniu 31 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).
Ustawa ta wprowadza szereg zmian dotyczących spraw lokalowych:

- Wstrzymanie wykonania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego – warto jednak zauważyć, że jeżeli eksmisja do lokalu socjalnego dotyczy lokalu z zasobów mieszkaniowego gminy, to eksmisji takiej można dokonać poprzez najem socjalny tego samego lokalu(art. 15zzu).
- Przedłużenie do 30 czerwca 2020r. umów najmu zawartych na czas oznaczony na podstawie jednostronnego oświadczenia woli najemcy. Oczywiście przedłużenie dotyczy tylko tych umów, które zostały zawarte przed 31 marca 2020r., a okres na jaki zostały zawarte upływa przed 30 czerwca 2020r. Należy również mieć na uwadze, że oświadczenie woli najemcy aby było skuteczne musi być złożone najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy. Ponadto takie przedłużenie umowy nie może dotyczyć:

1. najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy
(liczonych od 31 marca) albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający 31 marca, jeżeli ta umowa obowiązywała przez czas krótszy niż 6 m-cy, był w zwłoce z zapłatą: czynszu, innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od wynajmującego lokal a pobieranych przez Miasto- za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc,
2. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód,
3. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego,
4. do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu

(art.31s w/w ustawy).

- Do 30 czerwca 2020r. wprowadzono okres ochronny, w którym nie można wypowiadać umów najmu ani wysokości czynszu (art.31t w/w ustawy).

Ograniczenia te nie dotyczą wypowiedzeń :

1. na podstawie art.11ust. 2 pkt 1,3 lub 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
2. najemcy któremu przysługuje prawo do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu,
3. lokali niemieszkalnych w związku z naruszeniem przez najemcę postanowień umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używania tego lokalu, jak również sytuacji, w których budynek, w którym znajduje się ten lokal trzeba rozebrać bądź wyremontować.

- Na podstawie art. 31 u ustawy przedłużono również do 30 czerwca 2020r. termin już dokonanych wypowiedzeń umów najmu lub wysokości czynszu, które nastąpiły przed dniem 31 marca 2020r., a termin wypowiedzenia upływa po 31 marca 2020r., a przed 30 czerwca 2020r. Warunkiem przedłużenia jest złożenie oświadczenia woli najemcy, które winno być złożone najpóźniej w dniu upływu terminu wypowiedzenia.

Przedłużenia okresów wypowiedzeń nie stosuje się w przypadku wypowiedzenia umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:

1. na podstawie art.11ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
2. któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

- Wprowadzono zawieszenie biegu terminów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID. W związku z powyższym wszelkie terminy (procesowe) wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) w tym dotyczących spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych- nie rozpoczynają się a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na ten okres (art. 15 zzs).
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340