Wykonanie ekspertyz budowlano – konstrukcyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Patriotów 2/6 i ul. Widocznej 25/29 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis do ekspertyzy Patiotów 2-6 (1)

Opis do ekspertyzy Wiodocznej 25-29

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy