Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolno stojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SWZ

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – posesje i studzienki chłonne