Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ

SIWZ

załącznik 1- opis przedmiotu zamówienia

szczegółowy opis punktów poboru

złącznik 2- istotne postanowienia umowy

załącznik 4 – formularz cenowy