Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis punktów poboru

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – formularz cenowy