Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik nr 4 – formularz cenowy zamienny

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis punktów poboru

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

załącznik nr 4 – formularz cenowy