ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Opis Koncepcji architektonicznej przebudowy targowiska przy ul. Walcowniczej oraz terenów przyległych

Zadanie zakłada modernizację targowiska przy ul. Walcowniczej 14 wraz z przyległym terenem obejmującym kwadrat pomiędzy ul. Walcowniczą, ul. Filmową, ul. Trocinową. Opracowanie obejmuje teren od granicy określonej w MPZP obszar Falenica Wschód – cz. I oraz teren oznaczony w MPZP obszar Falenica Wschód – cz. I jako A1.1ZM ( terenu zieleni miejskiej) i A1.3 KMP ( teren placów miejskich) oraz teren określony decyzją celu publicznego dla działek nie objętych MPZP. Powyższe obszary będą ze sobą powiązane w taki sposób aby mieszkańcy mieli możliwość korzystania z dotychczasowej funkcji obecnego targowiska uzupełnionego przez drobne usługi, punkty gastronomiczne, lokalizację nowej funkcji – biblioteka oraz z urządzonych terenów zielonych. W koncepcjach architektonicznych należy uwzględnić: 1. Handel w dni powszednie i soboty. 2. Zachowanie lub zwiększenie ilości pawilonów handlowych przy zachowaniu przepisów ppoż., bhp, przepisów Prawa budowlanego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej na części targowiska oraz terenu przyległego. 4. Propozycja lokalizacji na terenie targowiska biblioteki publicznej. 5. Powiązanie terenu targowiska z terenami przyległymi w celu stworzenia wspólnej przestrzeni. Powstała przestrzeń ma być miejscem odpoczynku i integracji społecznej dla mieszkańców. 6. Zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do istniejącego placu zabaw z uwzględnieniem miejsc do rekreacji ( stoły szachowe, ławki itp.). Projektowana przestrzeń zielona i targowisko musi spełniać wymogi dotyczące osób niepełnosprawnych oraz architektoniczne nawiązywać do istniejącej zabudowy terenu. Koncepcje architektoniczne powinny zawierać: 1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 na mapie zasadniczej. 2. Wizualizacje terenu targowiska. 3. Wizualizacje poszczególnych pawilonów/części. 4. Rozrysowany układ funkcjonalno – przestrzenny dla elementów wymienionych w danych do wykonania koncepcji architektonicznej przebudowy targowiska oraz danych wyjściowych do zabudowy pawilonowej. 5. Propozycje pawilonów handlowych w minimum trzech rodzajach powierzchni, dla różnych działalności. 6. Propozycje rozprowadzenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i oświetlenia terenu. 7. Propozycje sanitariatów dla handlujących, klientów targowiska w tym osób niepełnosprawnych. 8. Propozycje usytuowania pomieszczenia wartowniczego. 9. Propozycje usytuowania i rozmieszczenia pomieszczeń w pawilonach/częściach administracyjno / socjalnych, gospodarczych. 10. Propozycje usytuowania biblioteki (w przypadku usytuowania na piętrze należy uwzględnić dostęp dla osób starszych i niepełnosprawnych windą). 11. Propozycje nawierzchni na części targowiska przestrzeni do realizacji działań biblioteki. 12. Propozycje odprowadzenia i oczyszczania wód opadowych. 13. Propozycje usytuowania wiaty śmietnikowej. 14. Propozycje usytuowania i zagospodarowania terenu targowiska na handel ręczny i z pojazdów samochodowych. W propozycji należy uwzględnić częściowe zadaszenie tego terenu, wraz z jego uzbrojeniem w instalację elektryczną. 15. Propozycje układu komunikacji wewnętrznej w zakresie ciągów pieszo – jezdnych i drogi ppoż. 16. Propozycje komunikacji zewnętrznej wraz z układem bram i furtek. 17. Propozycje oświetlenia targowiska. 18. Propozycje usytuowania bram wjazdowych na targowisko oraz furtek dla ruchu pieszego. 19. Zestawienie powierzchni. 20. Wizualizacje terenu przyległego. 21. Propozycje doposażenia terenu przyległego w elementy małej architektury. 22. Szacunkowy koszt realizacji zadania. 23. Dokona szacunkowego wyliczenia zapotrzebowania na energie elektryczną, wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków i wód deszczowych. 24. Inwentaryzację terenu targowiska i terenów przyległych do celów projektowych. 25. Mapę do celów projektowych. Forma opracowania: 1. Na planszach w skali 1:500 oraz w skali 1:250 wraz z wizualizacją terenu targowiska, terenów przyległych wraz z prezentacją multimedialną. 2. Koncepcja, inwentaryzacja i mapa do celów projektowych w wersji drukowanej w ilości 2 egzemplarzy. 3. Koncepcja, inwentaryzacja i mapa do celów projektowych w wersji elektronicznej 1 egz. Proponowane rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. Charakterystyczne parametry określające obszar targowiska wraz z terenami przyległymi . Obszar targowiska znajduje się w Dzielnicy Warszawa Wawer w kwadracie ulic: Trocinowa/ Filmowa/ Walcownicza / Bystrzycka i obejmuje następujące działki: – 298/2 pow. 412 m2 – 299 pow. 2298 m2 – 300 pow. 1063 m2 – 301 pow. 882 m2 – 302 pow. 570 m2 – 303 pow. 570 m2 – 304 pow. 729 m2 – 305 pow. 687 m2 – 306 pow. 270 m2 z obr. 3-12-86 stanowiące własność m. st. Warszawy, znajdujące się w obszarze MPZP „Falenica Wschód- cz. I” oraz cześć działki 298/2 oraz część działki 299 nie objętych w/w MPZP. Ogólna powierzchnia Targowska wynosi 7395 m2 w tym 1256 m2 zabudowana jest pawilonami handlowymi (108 pawilonów handlowych) wraz z budynkiem administracji. Teren w/w działek jest utwardzony, występuje podziemna infrastruktura techniczna – sieć wodociągowa, podziemne i napowietrzne linie energetyczne, sieci telekomunikacyjne. Obszar terenów przyległych obejmuje następujące działki: 161/1 pow. 1188 m2 162 pow. 177 m2 169 pow. 932 m2 168 pow. 206 m2 185 pow. 206 m2 183 pow. 382 m2 184/2 pow. 467 m2 181 pow. 776 m2 182 pow. 159 m2 184/1 pow. 120 m2 z obr. 3-12-86 stanowiące własność m. st. Warszawy lub będące w użytkowaniu m. st. Warszawy, znajdujące się w obszarze MPZP „Falenica Wschód- cz. I” stanowiące tereny zielone. Dane do wykonania koncepcji architektonicznej przebudowy targowiska Pawilony handlowe Pawilony handlowe powinny być wyposażone w instalację wodną wraz z opomiarowaniem, instalację kanalizacyjną, wentylację, oświetlenie zewnętrzne, możliwość montażu klimatyzacji i ogrzewania, w instalację elektryczną wraz z opomiarowaniem. Instalacje elektryczne Pawilony handlowe powinny być wyposażone w instalacje elektryczne zasilane odrębnymi obwodami. Planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi średnio 30.000 kWh miesięcznie. W pomieszczeniach administracyjnych instalacja zasilana będzie z rozdzielnicy głównej administracyjnej. Wodociąg Dostawa wody dla targowiska jest z miejskiej sieci wodociągowej. Warunki techniczne dla przebudowy sieci poda MPWiK. Rozprowadzenie sieci wodociągowej do każdego pawilonu handlowego, pawilonów technicznych, sanitarnych i administracyjnych. Sieć wodociągowa na cele ochrony ppoż. z hydrantami podziemnymi. Kanalizacja Sanitarna Rozprowadzenie sieci do każdego pawilonu i pawilonu administracyjnego i pawilonów technicznych. Kanalizacja deszczowa Należy przewidzieć odprowadzenie wód deszczowych zgodnie z zapisami MPZP i warunkami MPWiK. Wentylacja mechaniczna Ewentualną wentylację mechaniczną należy przewidzieć w pawilonach handlowych, sanitarnych oraz pawilonach administracyjnych. Dane wyjściowe do zabudowy pawilonowej Rodzaj prowadzonej działalności handlowej: – sprzedaż ar. spożywczych, mięso-wędliny, owoce-warzywa, ogólnospożywcze, piekarnie-cukiernie, ryby, rożen, art. przemysłowe, odzież, chemia-kosmetyki, prasa-papierosy, zoologiczne, kwiaciarnia, krawiectwo. Pawilon/część sanitarna Ilość sanitariatów oraz wyposażenie należy zaprojektować odpowiednio do charakteru i wielkości obsługi obiektu. Pawilon/część administracyjno/socjalną targowiska Pawilon powinien składać się z przynajmniej z trzech pomieszczeń, w tym jedno z nich powinno być zaopatrzone w wodę opomiarowaną, odprowadzenie ścieków. Jedno pomieszczenie powinno pełnić funkcję socjalną. Pomieszczenia wyposażone będą w instalację sanitarną, instalacje elektryczne, klimatyzację, ewentualną wentylację mechaniczną oraz dostęp do sieci internetowej. Pawilon/część gospodarczą Pomieszczenia wyposażone w instalację elektryczną, sanitarną oraz regały. Pawilon/część wartowniczą Pomieszczenie dla ochrony stacjonarnej targowiska. Pawilon należy wyposażyć w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, ewentualną wentylację mechaniczną, zapewnić możliwość montażu klimatyzacji oraz sieci telefonicznej. Teren targowiska Teren targowiska powinien być utwardzony, uzbrojony w instalację eklektyczną, wodociągową i kanalizacyjną, ppoż, oraz odwodnieniem terenu. Teren targowiska ogrodzony i oświetlony. Ogrodzenie targowiska Teren targowiska powinien być ogrodzony, posiadać bramy dla ruchu pojazdów oraz furtki wejściowe dla ruchu pieszego. Wiata śmietnikowa Wiata powinna być zadaszona z utwardzoną powierzchnią wzmocnioną. Oświetlenie terenu Teren targowiska oświetlony dla handlu i dozoru. Handel ręczny i z pojazdów samochodowych Teren przeznaczony pod handel ręczny i pojazdów samochodowych powinien być utwardzony, częściowo zadaszony, oświetlony, częściowo uzbrojony w instalację eklektyczną. Należy również uwzględnić na części tego terenu wyposażenie w stoły służące do sprzedaży. Obsługa komunikacyjna- parkingi Należy uwzględnić istniejący już parking przy ul. Walcowniczej oraz w razie konieczności zaproponować nowe miejsca parkingowe uwzględniające potrzeby osób odwiedzających targowisko. Teren utwardzony wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340