ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Opis Koncepcji urbanistycznej ”Centrum Falenica”.

Koncepcję urbanistyczną „Centrum Falenicy” należy wykonać zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru objętego ulicami: Filmowa, Trocinowa, Podjazd, Czerwonego Kapturka, Patriotów, Frenkla, oraz wymogami Zamawiającego. Koncepcja urbanistyczna powinna zawierać: 1. Koncepcję zagospodarowania terenu w granicach opracowania w skali 1:500 w formie kolorowej planszy. Podane skale należy traktować jako podstawowe, dopuszcza się opracowania w innej skali o ile wynika to z charakteru prezentacji. 2. Funkcjonalne zagospodarowanie terenów. 3. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających osobom starszym i niepełnosprawnym. 4. Zaproponowanie rozwiązań obsługi komunikacyjnych i parkingowych w zakresie ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego w tym potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Rozwiązania składowania i wywozu odpadów. 6. Wspólne dla całego terenu elementy małej architektury, elementy informacyjne, itp. 7. Wytyczenie alei spacerowych i miejsc przeznaczonych do wypoczynku. 8. Uporządkowanie zieleni z uwzględnieniem zieleni istniejącej i ewentualnej wycinki drzew. 9. Rozmieszczenie funkcji w zakresie prowadzonych działalności (gastronomia, usługi, handel). 10. Propozycję zagospodarowania przestrzeni zielonych. 11. Propozycję oświetlenia i iluminacji obszaru objętego koncepcja. 12. Powiązania pomiędzy istniejącymi już elementami przestrzeni publicznej. 13. Wizualizacje terenu w granicach opracowania. 14. Zwięzłe uzasadnienie projektowanych rozwiązań. 15. Uzupełnienie informacji o przyjętych rozwiązaniach nie przedstawionych w części graficznej.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340