ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Zamiana mieszkań

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz.266 z późn. zm. ).
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, poz. 3937 z późn. zm.2)
4. Uchwała nr XLVIII/1304/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy

Jak wygląda procedura?

Formalności dotyczące zamiany komunalnego lokalu mieszkalnego na inny lokal dopełniamy w urzędzie Dzielnicy Wawer, w Wydziale Zasobów Lokalowych przy ulicy Żegańskiej 1. Dzielnica bowiem dysponuje i rozporządza lokalami z mieszkaniowego zasobu, wynajmuje je lokatorom. Jej zgoda jest więc niezbędna przy dokonaniu zamiany.

Wnioski o zamianę lokali są do pobrania Wydziale Obsługi Mieszkańca w siedzibie Dzielnicy Wawer lub na stronie internetowej Dzielnicy Wawer w zakładce „pliki do pobrania”.

Wymagane dokumenty:

Zamiana pomiędzy stronami lokalu mieszkalnego w ramach mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy: Wnioski osób ubiegających się o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych w ramach mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.
Zaświadczenia z urzędów dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawców i członków ich gospodarstw domowych wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku o którym mowa w pkt. 1.
Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowani są wnioskodawcy i członkowie ich gospodarstw domowych informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i powierzchnia pokoi oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku o którym mowa w pkt. 1.
Zaświadczenia zarządcy (administratora):
o braku lub o występowaniu zaległości w opłatach czynszowych i opłatach niezależnych od właściciela;
poświadczenie o uregulowaniu lub wpłaceniu do depozytu kwoty pokrywającej zaległości w opłatach czynszowych i opłatach niezależnych od właściciela.
Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawców i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy), w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych.
W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe współmałżonków analogicznie jak wnioskodawców w pkt 2 i 3.
Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców. Zamiana pomiędzy stronami lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy na lokal spoza tego zasobu:

Wnioski osób ubiegających się o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych.
Zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawców i członków ich gospodarstw domowych wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku o którym mowa w pkt. 1.
Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowani są wnioskodawcy i członkowie ich gospodarstw domowych informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i powierzchnia pokoi oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku o którym mowa w pkt. 1.
Zaświadczenia zarządcy (administratora):
o braku lub o występowaniu zaległości w opłatach czynszowych i opłatach niezależnych od właściciela;
poświadczenie o uregulowaniu lub wpłaceniu do depozytu kwoty pokrywającej zaległości w opłatach czynszowych i opłatach niezależnych od właściciela.
Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawców i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy), w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku o którym mowa w pkt. 1.
Oświadczenie wnioskodawcy i jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych.
W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe współmałżonków analogicznie jak wnioskodawców w pkt 2 i 3.
W przypadku lokalu będącego odrębną własnością: kopia aktu notarialnego (oryginał do wglądu) oraz aktualny wypis z księgi wieczystej .
W przypadku, gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu u innego właściciela niż m. st. Warszawa powinien przedstawić zaświadczenie od tego właściciela potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz zgodę właściciela lokalu niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy na zamianę lokali pomiędzy stronami.
Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców.

W ramach mieszkaniowego zasobu mogą być dokonywane zamiany lokali:

z inicjatywy najemcy, jeżeli:

zamiana na lokal o zbliżonym metrażu jest wywołana uzasadnioną potrzebą zmiany lokalizacji, kondygnacji, wyposażenia technicznego,

celem jest zamiana na lokal o mniejszej powierzchni mieszkalnej lub użytkowej,

najemcy co najmniej dwóch lokali wyrażą chęć dokonania zamiany na mniejszą liczbę lokali, o łącznej powierzchni mieszkalnej lub użytkowej mniejszej niż dotychczasowa,

celem zamiany jest uzasadniona poprawa warunków mieszkaniowych poprzez zamianę na lokal o większej powierzchni mieszkalnej lub użytkowej, po spełnieniu określonych warunków zgodnych z uchwałą,

najemca lokalu i osoby uprawnione do wspólnego zamieszkiwania wyrażą chęć dokonania zamiany na większą liczbę lokali z powodów rodzinnych lub społecznych, pod warunkiem, że wskutek takiej zamiany nastąpi rozdzielenie faktycznie funkcjonujących w dotychczas zajmowanym lokalu odrębnych gospodarstw domowych, jeśli jednocześnie spełnione są kryteria określone w uchwale, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 3 i § 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 uchwały,

najemcy dwóch lub większej liczby lokali wystąpią o zamianę lokali pomiędzy sobą; w przypadku, gdy najemca zalega z opłatami czynszowymi i opłatami niezależnymi od właściciela, dokonanie zamiany może nastąpić dopiero po wcześniejszym uregulowaniu lub wpłaceniu do depozytu kwoty pokrywającej te zaległości przez dłużnika lub osobę, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu;

z inicjatywy wynajmującego, jeżeli:

zamiana jest konieczna ze względu na realizację inwestycji miejskich, polegających w szczególności na rozbiórce, zbyciu lub remoncie budynku,

najemca lub były najemca zalega z należnymi opłatami z tytułu korzystania z lokalu, a zamiana pozwoli uniknąć zaległości z tych tytułów, przy czym dokonanie takiej zamiany uzależnia się od uprzedniego uregulowania zaległości przez dłużnika lub osobę, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu lub poprzez wpłacenie do depozytu kwoty pokrywającej te zaległości ; w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osobą, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu można zawrzeć porozumienie o przejęciu zadłużenia dotychczasowego najemcy i rozłożeniu jego spłaty na raty,

zamiana jest celowa ze względu na wymogi racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem, w szczególności gdy:

dotychczas zajmowany przez najemcę lokal usytuowany jest w budynku, w którym udział Miasta w nieruchomości wspólnej wynosi poniżej 20 %, zamiana prowadzi do likwidacji lokali niesamodzielnych, najemca korzysta z obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach, a w wyniku zamiany najemca otrzyma lokal o mniejszej powierzchni i o niższych wydatkach związanych z utrzymaniem tego lokalu.

W A Ż N E !

Z mieszkaniowego zasobu mogą być dokonywane zamiany lokali na lokale pozostające także w innych zasobach, jeżeli strony zainteresowane zamianą posiadają tytuł prawny do zajmowanych lokali, a także udokumentowaną zgodę właścicieli tych lokali na zamianę. Dokonanie takiej zamiany lokali, o których mowa powyżej , nie jest jednak możliwe w przypadku, gdy przyszły najemca zalegał z opłatami za korzystanie z dotychczas zajmowanego lokalu.

W A Ż N E !

Strony zainteresowane zamianą powinny posiadać tytuł prawny do zajmowanych lokali oraz udokumentowaną zgodę właścicieli na zamianę.
Na zamianę muszą wyrazić zgodę na piśmie wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe z każdym z wnioskodawców.
W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Zgody na dokonanie zamiany odmawia się, jeżeli:

do zamiany został zgłoszony lokal objęty umową na czas oznaczony;

wniosek o zamianę zgłosiła osoba będąca najemcą lokalu w budynku prywatnym, która nie była zobowiązana do uiszczania czynszu regulowanego;

tytuł do lokalu uzyskałaby osoba, która w wyniku wzajemnej zamiany spełniałaby warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych, chyba że zamiana prowadzi do faktycznej poprawy jej dotychczasowych warunków mieszkaniowych.
PLIK DO POBRANIA– Wniosek o zamianę lokalu
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340